Prisbasbelopp 2023

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet är ett fastställt belopp som används för att beräkna olika skattefria förmåner och avdrag,
såsom skattefritt traktamente, bilförmånsvärde och avdrag för pensionskostnader.
Prisbasbeloppet justeras varje år och är baserat på prisutvecklingen som beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) under perioden juni till juni.

För inkomståret 2023 har regeringen fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kr,
vilket är en höjning med 4 200 kr från föregående år.
Detta beror på den höga inflationen som Sverige upplevt under 2022,
som inte har setts på över 40 år.
Det höjda prisbasbeloppet påverkar olika förmåner och avdrag som beräknas utifrån prisbasbeloppet.

Deklarationspliktsgränsen för beskattningsåret 2023 blir 22 208 kr, vilket motsvarar 0,423 prisbasbelopp.
Det skattefria traktamentsbeloppet höjs till 260 kr,
vilket motsvarar 0,005 prisbasbelopp, och högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling höjs till 1 600 kr,
vilket motsvarar 0,03 prisbasbelopp.
Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare höjs till 26 250 kr,
vilket motsvarar ett halvt prisbasbelopp.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst höjs till 525 000 kr, vilket motsvarar 10 prisbasbelopp och motsvarar en månadslön på cirka 43 750 kr.
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst höjs också till 525 000 kr.
Prisbasbeloppet används även för att beräkna olika förmåner relaterade till bil,
såsom bilförmånsvärde och lägsta nybilspris för sexårsbilar.

Garantipension

Det höjda prisbasbeloppet innebär också en ökning av garantipensionen,
som höjs med 851 kr/månad till totalt 10 631 kr/månad för en ogift person född 1938 eller senare.
Garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kr/månad till totalt 12 163 kr/månad och maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs till 21 230 kr/månad.

Studiemedlen från Centrala studiestödsnämnden (CSN) höjs också i takt med prisbasbeloppet.
Totalbeloppet för studiebidrag och studielån blir över 13 000 kr/månad under 2023,
vilket är en ökning med drygt 1 000 kr/månad.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet för 2023 är fastställt till 74 300 kr.
Det höjda prisbasbeloppet på 53 500 kr används för att berätta ut olika typer av avgifter och ersättningar,
såsom studiemedel, sjukpenning och föräldrapenning.

Inkomstbasbeloppet är ett viktigt begrepp inom svensk skattelagstiftning och används för att fastställa bland annat pensionsgrundande inkomst,
ålderspension, sjukersättning och arbetslöshetsersättning.
Inkomstbasbeloppet justeras varje år och är baserat på prisbasbeloppet,
som i sin tur bestäms av den allmänna prisutvecklingen i samhället.

Populära leasingbilar för företag